Spis Treści

 1. Instalacja programu
 2. Pierwsze uruchomienie
 3. Opis okna programu
  1. Serial port
  2. Files Pliki
  3. Controllers Regulatory
  4. Window Okna
 4. Opis okna sterownika
  1. SEQ sekwencje
  2. Config ustawienia

·        Controller configuration

  1. Send
  2. Load
 1. Uwagi ogólne

 

 

 Instalacja programu

 

Instalacja programu MONITOR
Instalacja programu pod WIN 98SE, WIN ME, WIN XP, przebiega  automatycznie po
uruchomieniu setup.exe. 
Po zakończeniu instalacji należy przekopiować plik ergmon.lic dostarczony na płycie CD do  katalogu głównego programu ( BETA-ERG Monitor). Zazwyczaj instaluje się automatycznie w katalogu: C:>\Program Files\BETA-ERG\BETA-ERG Monitor
Przekopiowanie tego pliku pozwala na otwarcie programu w pełnej  
wersji licencyjnej. Nie przekopiowanie pliku ergmon.lic lub jego brak powoduje  uruchamianie wersji DEMO.
 
 

 

Pierwsze uruchomienie

 

Najważniejszą sprawą jest ustawienie odpowiednich parametrów portu. Parametry a zwłaszcza  Boudrate musi być w sterowniku i programie MONITOR taka sama.

 

 

                        Ustawić takie same parametry portu jak w sterowniku i zatwierdzić  klikając [OK.] Ustawione tak parametry portu program zapamięta i już od tej chwili, o ile nie dokonamy świadomej zmiany, będzie te parametry „pamiętał” przy każdym następnym uruchomieniu.

 

Opis okna programu

 

Serial Port to okienko, jako ważne przy starcie programu, zostało omówione powyżej ale jest jeszcze kilka informacji, które pomogą w dalszej eksploatacji programu.

UWAGA:

Połączenie poprzez port RS 232  jest praktycznie stosowane do zmiany oprogramowania procesora jeżeli jest dostępna nowsza wersja wnosząca istotne zmiany w naszej pracy ze sterownikiem ERG 1 MPS. To połączenie nie jest izolowane optycznie i jest dość podatne na zakłócenia typu przemysłowego. Nie zaleca się stosowania tego połączenia do pracy ze sterownikiem tym bardziej, że zapewnia połączenie tylko z jednym urządzeniem.

Do prac w warunkach gdzie mogą występować zakłócenia przemysłowe jest port RS485 izolowany optycznie pozwalający na prace z ekranowaną linią przesyłową 120 om z możliwością zamknięcia linii na oporności charakterystyczne.   Praca z portem RS485 zapewnia możliwość podłączenia do 247 sterowników  w linie o długości do 2000mb.

Praca poprzez port RS485 pozwala na sterowanie pracą i śledzenie wyników pomiaru wielu sterowników podłączonych do programu MONITOR.

 

Files / Pliki po kliknięciu tej zakładki otwiera się okno, z którego można :

·        otworzyć nowe okno sterownika   New Workspace

·        załadować okno  sterownika z ustawieniami zapisane do pamięci komputera Load Workspace

·        zapisać do pliku aktualne okno sterownika Save Workspace

·        zapisać do pliku okno sterownika po dokonanych zmianach w ustawieniach jako nowy plik Save Workspace As…

 

 

·        program zapisuje w pliku tekstowym z tabularyzacją  parametry ustawione i wyniki pomiaru przepływu/ciśnienia w ustawionych odstępach czasowych w ustawionym czasie Dump File Setting

 

 

Zakładka Contents pozwala w drugim oknie ustawić zapisywane parametry.

 

 

Zaznaczenie okienka Check to… rozpoczyna zapis o ile data i czas są właściwie podane.

Zapis aktualnej daty i czasu następuje po kliknieciu  Now.

Controllers Regulatory w tym okienku są zawarte wszystkie narzędzia wyświetlane w postaci ikon na pasku narzędzi.

 

 

 

·        Window pozwala na ustawienie okien sterowników w sposób najbardziej wygodny dla operatora

·        Add dodanie okna sterownika

·        Delete usunięcie okna sterownika

·        Connect to Target podłączenie wskazanego okna sterownika

·        Connect to All (SEND Config) podłączenie wszystkich okien sterowników z jednoczesnym wysłaniem ustawień zawartych w programie ( np. pobranych z zapisanych w plikach )

·        Connect to All (LOAD Config) podłączenie wszystkich okien sterowników  z jednoczesnym pobraniem ustawień jakie są zapisane w pamięci sterowników.

·        CONFIG, LOAD, SEND, STOP, RUN, PROGRAM SEQUENCE [SEQ] są to “klawisze” wykonawcze ustawione w oknie sterownika

·        STOP ALL jednoczesne załączenie STOP we  wszystkich podłączonych sterownikach do okien w programie MONITOR

·        RUN ALL jednoczesne załączenie RUN wszystkich podłączonych sterownikach do okien w programie MONITOR

spis treści

Opis okna sterownika

 

 

Za pomocą myszki uruchamia się wszystkie klawisze zaznaczone kolorem szarym. Poza tym są dwa klawisze nie widoczne  aktywowane myszką : [SET] i [NmL/min]

·        [SET] po ustawieniu wartości przepływu w % wysyła tą wartość do sterownika.

·        [NmL/min] ( [%]; [V]; [k*NmL/min] ) zmienia miano odczytu w drugim dolnym okienku

 

       

 

·        SEQ  otwieranie okna programowania kroków sekwencji

 

 

·        Add Step… dodanie kroku powoduje wyświetlenie okienka, w którym ustala się czas trwania kroku, wartość przepływu/ciśnienia w %FS i rodzaj kroku.

o       SWITCH TO VALUE przełączenie do wartości

o       LINEAR RISE/FALL TO VALUE liniowy wzrost lub spadek do/z wartości ( trwający określony czas w sekundach jest jeszcze jedną z wersji dochodzenia do zadanej wartości przepływu/ciśnienia w sposób łagodny z jednoczesną liniowością wzrostu ustawionego parametru.

o       Każdy krok można przenosić w dowolne miejsce  za pomocą klawiszy strzałka w górę i w dół. Pozwala to np. dodany krok umieścić pomiędzy wcześniej wstawionymi albo już istniejącymi krokami.

·        Edit Step… identyczne okno jak poprzednie, w którym można dowolny, wcześniej  wpisany krok, edytować.

·        Delete Step… usunięcie zaznaczonego kroku

 

Każdy napisany SEQ można zapisać w pamięci komputera w postaci pliku i w miarę potrzeby zastosować go lub zastosować po modyfikacji zapisując jako nową procedurę technologii przetaczania gazu lub zarządzania ciśnieniem przetaczanego gazu. Do tego służą dwa klawisze:

·        Loadzaładowanie do  pamięci komputera istniejącego pliku

·        Savezapisanie SEQ w postaci pliku ( program z ustawień początkowych chce wpisywać te pliki w Moje Dokumenty ale można wybrać dowolny inny katalog)

 

 

 

 

 

Uwaga: Nad oknem Output Level [% of FS] jest suwak, którym ustawia się wartość przepływu/ciśnienia. W okno Step Time [sec] wartość można wpisać z klawiatury.

Maksymalna ilość kroków - 20.

Maksymalna długość kroku – 65535s (18,2godz.) jeżeli istnieje potrzeba operacji technologicznej trwającej dłużej należy użyć dwa i więcej kroków.

Przykładowo wypełnione okno SEQ:

 

 

Przesłanie tak zaprogramowanego procesu technologicznego do sterownika ogranicza się do kliknięcia klawisza [OK]  w okienku sterownika słowo SEND w klawiszu operacyjnym podświetli się na czerwono kliknięcie w ten klawisz spowoduje wpisanie do pamięci sterownika zaprogramowanego SEQ. Aby uruchomić proces wystarczy z zakładki CONFIG ustawić opcję PROGRAM i kliknąć RUN lub z klawiatury sterownika przestawić opcję pracy na PROGRAM i wciskając klawisz RUN uruchamiamy przebieg procesu zgodnie z zaprogramowanym SEQ.

 

Controller Configuration

CONFIG kliknięcie tego klawisza spowoduje pojawienie się okna Controller Configuration :

 

 

W tym oknie można ustawić Operation Mode rodzaj pracy sterownika  NORMAL, SLAVE, PROGRAM SEQ, przez klikniecie myszką odpowiedniego kółeczku koło nazwy  rodzaju pracy. Wybór właściwego gazu, możliwość korekty współczynnika konwersji, ustawienie odpowiedniego do potrzeb czasu narastania i opadania napięcia sterującego, zakres pracy sterownika dostosowany do podłączonego regulatora przepływu/ciśnienia ustawia się zaznaczając odpowiednie pole.

Zasługuje na dokładniejsze omówienie ModBus Address   jest  to adres sieciowy sterownika i powinien być ustawiony taki sam w sterowniku i oknie sterownika w programie MONITOR. Zapewnia to poprawną pracę sterowników kontrolowanych za pomocą programu MONITOR.

Uwaga: adresy w sieci ModBus*) nie powinny się powtarzać. Pojawienie się już dwóch takich samych adresów powoduje wadliwe działanie sieci.

Totalizer opcja załączana i wyłączana  może być z MONITORA ale jej uruchomienie następuje z klawiatury sterownika przez operowanie klawiszami [SHIFT] i [-] patrz instrukcja sterownika.

Output Standard – ustawienie napięcia sterującego/odczytu na wyjściu sterownika. Produkowane są regulatory przepływu/ciśnienia sterowane napięciem 0..5VDC i 0..10VDC pozwala  to na dobranie odpowiedniego standardu  napięcia sterującego  podłączonych regulatorów.

W zakładce Miscellaneous można wyłączyć lub załączyć sygnał dźwiękowy w sterowniku.

 

SEND każda zamiana dokonana w ustawieniach w programie MONITOR powoduje podświetlanie się wyrazu SEND na czerwono. Oznacza to,  że należy kliknąć w ten klawisz celem przesłania zmiany do sterownika. Pozostawienie napisu podświetlonego na czerwono oznacza, że zmiana nie została przesłana do sterownika i nie będzie wykonana.

 

LOAD każda zmiana w sterowniku wykonana z jego klawiatury może być wprowadzona do programu MONITOR przez kliknięcie klawisza [LOAD].

 

Uwagi ogólne

·        Program jest przeznaczony do obsługi sterowników ERG1MPSb.

·        Wszelkie uwagi na temat pracy programu prosimy przesyłać na adres producenta.

·        Program MONITOR będzie systematycznie ulepszany i zmieniany zgodnie z zapotrzebowaniem naszych odbiorców.

·        O wprowadzaniu zmian w programie jak również zmian w samym oprogramowaniu sterowników będziemy powiadamiać drogą elektroniczną licencjonowanych odbiorców.

·        Prosimy o podawanie adresów e-mail aktualnych użytkowników na nasz adres e-mail który jest dostępny na naszych stronach WWW.

 

 

Adresy internetowe do pobrania nowszych wersji oprogramowania :

http://www.betaerg.com.pl     i   http://miedzeszyn.one.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„BETA-ERG” Sp. z o.o., Warszawa 2005.

*) "MODBUS® is a registered trademark of ModBus-IDA"

 spis treści